“BARCELONA İLE TEMASLAR BAŞLADI ”

Beşiktaş Genel Sekreteri Ürkmezgil, Alman yıldız için yaptığı açıklamada samimi bir itirafta bulundu. “Beklediğimden çok daha iyi çıktı. Attığı goller harika. Performansı ve takıma bağlılığı çok daha önemli. Ben bu kadarını beklemiyordum” dedi.

GÜNDEM 04.11.2015 - 09:19 21.04.2021 - 23:57 Kartal Bakışı
 Al­man gol­cü Ma­ri­o Go­me­z’­i de­ğer­len­di­ren de­ne­yim­li ida­re­ci, “At­tı­ğı gol­ler ha­ri­ka; ama per­for­man­sı ve ta­kı­mı­mı­za gös­ter­di­ği bağ­lı­lık çok da­ha önem­li. Açık­ça­sı Ma­ri­o bek­le­di­ğim­den çok da­ha iyi çık­tı. Se­zo­nun oynanan bölümünde bu ka­da­rı­nı bek­le­mi­yor­du­m” di­ye ko­nuş­tu. Ta­kı­mın bir di­ğer yıl­dı­zı Ri­car­do Qua­res­ma için­se, “Ri­car­do ger­çek­ten ikin­ci Be­şik­taş dö­ne­mi­ni ya­şı­yor. Tam is­te­di­ği­miz gi­bi. Ken­di­sin­den çok mem­nu­nuz. Böy­le bir Qua­res­ma bek­li­yor­du­k” de­di.

“BU SEZON GEÇEN SEZONA BENZEMEZ”

Ta­kı­mın gi­di­şa­tı­nı da de­ğer­len­di­ren Ürk­mez­gil, “Çok iyi gi­di­yo­ruz. Ama ba­zı çev­re­ler faz­la abar­tı­yor. Biz ayak­la­rı ye­re ba­san bir ta­kı­ma sa­hi­biz. Bun­lar­dan et­ki­len­me­ye­cek­ler. Ay­rı­ca ta­kı­mı­mı­zın şu an­da­ki per­for­man­sı ge­çen se­zon ve on­dan ön­ce­ki­ler­le kar­şı­laş­tı­rı­la­maz. Ger­çek­ten çok iyi­yiz. Ve böy­le de­vam ede­cek. İs­ke­let kad­ro­mu­zu kur­duk. Bu­gün­kü ba­şa­rı at­tı­ğı­mız te­me­le bağ­lı. Oyun­cu­lar sa­ha içe­ri­sin­de ve dı­şın­da bir­bi­ri­ni çok iyi an­lı­yor­lar. Ne­re­ye ko­şa­cak­la­rı­nı çok iyi bi­li­yor­lar. Ne­re­ye ko­şu ya­pa­cak­la­rı­nı, na­sıl top ala­cak­la­rı­nı his­se­di­yor­lar. Bu se­ne çok da­ha iyi­yiz. Ge­çen se­zo­na ben­ze­me­z” diye konuştu.

“BARCELONA İLE TEMASLAR BAŞLADI ”

Ürk­mez­gil, Vo­da­fo­ne Are­na­’nın açı­lı­şı­na Bar­ce­lo­na­’yı ge­tir­mek is­te­di­ği­ni açık­la­yan Baş­kan Fik­ret Or­ma­n’­ın gay­rires­mi te­mas­la­ra baş­la­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “İlk­ba­har gi­bi açı­lış yap­ma­yı plan­lı­yo­ruz. 1 haf­ta­ya ka­dar ça­tı­yı aya­ğa kal­dır­ma iş­le­mi bi­ter. Sta­dı­mı­zın özel bir ça­tı­sı ola­cak. Es­te­tik ve çok iş­lev­li. Tür­ki­ye'de ilk kez böy­le bir stat ça­tı­sı ya­pı­lı­yor. On­la­rın prog­ra­mı da uy­gun­sa baş­ka­nı­mı­zın bah­set­ti­ği ta­rih­ler­de açı­lış ma­çı­nı Bar­ce­lo­na ile ya­pa­bi­li­ri­z”dedi.


KAYNAK:ÖZGÜR SANCAR/ BUGÜN GAZETESİ

Gelişmelerden Haberdar Olun

@