''Artık sonu gelmeli''

“Derbideki olaylarla ilgili konuştuğum Fenerbahçeli dostlarımdan utanç duyduklarını söyleyenler oldu. Aziz Yıldırım’ın psikolojisi bozuk. Hâlâ geçmedi. Yöneticilerine de yansıyor”

GÜNDEM 27.03.2015 - 03:27 21.04.2021 - 23:59 Kartal Bakışı

Fe­ner­bah­çe ile Be­şik­taş ara­sın­da oy­na­nan olay­lı der­bi­nin ardından tartışmalar bitmek bilmedi. Her iki ta­raf­tan da ge­len ve bir­bir­le­ri­ni he­def alan açık­la­ma­lar tan­si­yo­nu gi­de­rek yük­selt­ti.

 

 

Olayların ardından sessizliğini koruyan isimlerden olan Be­şik­taş İkin­ci Baş­ka­nı Ah­met Nur Çe­bi, ya­şa­nan­lar­la il­gi­li olarak BU­GÜ­N’­e sa­mi­mi ifadeler kullandı.

“Maçla ilgili konuştuk”

 

Çe­bi, “Bi­zim açık­la­ma­la­rı­mız ta­ma­men maç­ta olan olay­lar üze­ri­ney­di. An­cak, on­la­rın açık­la­ma­sın­da kar­şı­laş­may­la il­gi­li her­han­gi bir yön bu­lun­ma­mak­ta. Ya­şa­nan­la­rın ar­dın­dan Fe­ner­bah­çe ca­mi­asın­dan ile­ri ge­len ar­ka­daş­la­rım­la gö­rüş­tüm. Yö­ne­ti­ci­lerin yaptığı açık­la­ma­la­rın yan­lış ol­du­ğu­nu söy­lü­yor­lar. Bi­ze kar­şı say­gı ve sev­gi­le­rin­de bir ek­sik­lik his­set­me­dik. Fe­ner­bah­çe ta­kı­mı­nın sa­ha­da yap­mış ol­du­ğu olay­lar­dan utanç duy­du­ğu­nu söy­le­yen çok Fe­ner­bah­çe­li dos­tum ol­du­” de­di.

 

“Ar­tık so­nu gel­me­li­”

 

Çe­bi, Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rı­m’­a da de­ği­ne­rek, “İ­çe­ri­de ge­çir­di­ği sü­reç­ten son­ra sı­kın­tı­lı gün­ler ya­şa­dı. Si­nir sis­te­mi­nin ve psi­ko­lo­ji­si­nin ger­gin ol­du­ğu­nu bi­li­yo­rum. Bu­nun geç­me­si­ni bek­le­dik. An­cak ha­la geç­mi­yor. Bil­di­ği­miz Aziz Yıl­dı­rım. Ya­şa­dık­la­rı­nın et­ki­si al­tın­da kal­ma­ya de­vam edi­yor. Bu du­ru­mun yö­ne­ti­ci­le­ri­ni de et­ki­le­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Bu olay­lar ka­mu­oyu­na gü­zel mal­ze­me ve­ri­yor ola­bi­lir. An­cak, ar­tık bun­la­rın bir so­nu­nun gel­me­si la­zı­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.