İsmail Köybaşı, “Şampiyonluk için bir hikayemiz olmalı. Mesela Fenerbahçe 97’nci dakikalarda kazanıyordu” dedi. 2 gün sonra Beşiktaş Karabük’ü 7 dakika uzatılan maçta 90+6’daki golle yendi. Müthiş bir liderlik hikayesi yazdı.

Be­şik­ta­ş’­ın sol bek­te­ki isim­le­rin­den İs­ma­il Köy­ba­şı, geç­ti­ği­miz gün­ler­de ver­di­ği bir rö­por­taj­da lig­de­ki şam­pi­yon­luk ya­rı­şı için il­ginç söz­ler sarf et­miş­ti.

Gözden kaçırmayın

60 dakika 9 kişi oyanayan Beşiktaş, İzmir'den 3 puanla dönüyor 60 dakika 9 kişi oyanayan Beşiktaş, İzmir'den 3 puanla dönüyor

Bu se­zon hiç der­bi ka­za­na­ma­ma­la­rıy­la il­gi­li ko­nu­şan Si­yah-Be­yaz­lı fut­bol­cu “Ba­zı şey­le­rin an­lam ka­zan­ma­sı için gü­zel bir hi­ka­ye­si­nin ol­ma­sı la­zım. Me­se­la Fe­ner­bah­çe şam­pi­yon ol­du­ğu se­zon 97’n­ci da­ki­ka­lar­da gol atı­yor­du ve maç ka­za­nı­yor­du. Hiç der­bi ka­za­na­ma­mış ol­ma­mız il­ginç bir hi­ka­ye. An­cak, bel­ki de son der­bi­yi ka­za­na­rak şam­pi­yon­lu­ğu­mu­zu ilan ede­riz. Böy­le­ce çok bü­yük ve an­lam­lı bir hi­ka­ye or­ta­ya ko­ya­bi­li­ri­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­mış­tı.

BAŞROL CENK'İN

İs­ma­il Köy­ba­şı­’nın geç­ti­ği­miz cu­mar­te­si yap­tı­ğı bu açık­la­ma­lar­dan sa­de­ce 2 gün son­ra An­ka­ra­’da Kar­de­mir Ka­ra­bük kar­şı­sın­da çı­kan Be­şik­taş, tam da tec­rü­be­li sol be­kin işa­ret et­ti­ği gi­bi unu­tul­ma­ya­cak bir hi­kâ­yey­le ma­çı ka­zan­dı. İs­ma­il'in for­ma giy­me­di­ği ve 7 da­ki­ka uza­tı­lan kar­şı­laş­ma­da Kar­tal, ra­ki­bi­ni 90+6'da ye­dek ku­lü­be­sin­den ge­len Cenk To­sun'un at­tı­ğı en­fes ka­fa go­lüy­le mağ­lup et­ti. Böy­le­ce şam­pi­yon­luk ya­rı­şın­da ye­ni­den zir­ve­nin sa­hi­bi ol­du.