Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ersan Gülüm’e ilk yıl 1.3 milyon euro, ikinci yıl ise 1.4 milyon euro olmak üzere 2 senelik sözleşme sundu. Parayı kabul eden Ersan, 2 değil 4 yıla imza atmak istiyor.

Gözden kaçırmayın

Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ve Miralem Pjanic açıklaması Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ve Miralem Pjanic açıklaması

Be­şik­ta­ş’­ın lig­de yo­lu­na do­lu diz­gin de­vam et­me­si yö­ne­ti­min yü­zü­nü gül­dü­rü­yor. An­cak, se­zon so­nun­da söz­leş­me­si bi­te­cek oyun­cu­la­rın du­ru­mu ise dü­şün­dü­rü­yor. Si­yah-Be­yaz­lı­la­r’­da ka­le­ci Cenk Gö­nen, de­fan­sın önem­li isim­le­rin­den Er­san Gü­lüm, or­ta sa­ha­nın et­ki­li fut­bol­cu­su Ve­li Kav­lak ve for­ve­tin jo­ke­ri Mus­ta­fa Pek­teme­k’­in mu­ka­v­e­le­le­ri se­zon so­nun­da bi­ti­yor.Yö­ne­tim, bu isim­ler­le an­laş­ma ze­mi­ni oluş­tur­mak adı­na düğ­me­ye bas­mış du­rum­da.

ŞU ANDA 1.2 MİLYON EURO ALIYOR

Si­yah-Be­yaz­lı­lar, yak­la­şık 2 haf­ta ka­dar ön­ce ba­şa­rı­lı sto­per Er­san Gü­lü­m’­ün me­na­je­ri Er­tan Gök­su ile bir ara­ya gel­di. Fi­yat ko­nu­sun­da so­run ya­şan­ma­dı­ğı, sı­kın­tı­nın söz­leş­me­nin sü­re­si ko­nu­sun­da ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Er­san, şu an­da yıl­lık 1.2 mil­yon eu­ro alı­yor. Yö­ne­tim ise ilk yıl 1.3 mil­yon eu­ro, bir son­ra­ki yıl ise 1.4 mil­yon eu­ro ol­mak üze­re 2 yıl­lık söz­leş­me öner­di. 27 ya­şın­da­ki oyun­cu­nun öne­ri­len fi­yat­lar­da prob­lem yap­ma­dı­ğı an­cak söz­leş­me­nin 4 yıl ol­ma­sı­nı is­te­di­ği kay­de­dil­di.

OCAK AYI BELİRLEYİCİ OLACAK

Be­şik­taş yö­ne­ti­mi­nin ve Er­san'ın tem­sil­ci­le­ri­nin ocak ayı içe­ri­sin­de bir kez da­ha ma­sa­ya otur­ma­sı bek­le­ni­yor. Yi­ne an­laş­ma sağ­la­na­maz­sa Er­san, se­zon bit­me­den ge­le­bi­le­cek bir baş­ka tek­li­fi de­ğer­len­dir­me­ye ala­cak.

Se­zon so­nun­da söz­leş­me­si bi­te­cek mil­li fut­bol­cu ocak ayı içe­ri­sin­de bir son­ra­ki se­zo­nun söz­leş­me­si­ni yap­ma­yı amaç­lı­yor.Si­yah-Be­yaz­lı yö­ne­tim de şu­bat ayı­na kal­ma­dan hem Er­sa­n’­la hem de söz­leş­me so­ru­nu bu­lu­nan di­ğer oyun­cu­lar­la im­za­la­rı at­ma­nın plan­la­rı­nı ya­pı­yor.