2+1 yıl­lık kon­trat is­te­miş­ti

Beşiktaş’ın, Kanadalı yıldızı Sivas’ı yıktı. Bu performans Atiba’nın 2+1 yıllık sözleşme teklifini reddeden yönetimi yumuşattı. Gelecek haftalardaki form grafiği yeterli bulunursa 3 yıllık imza atılacak.

FUTBOL 10.03.2015 - 02:41 21.04.2021 - 23:59 Kartal Bakışı

Be­şik­taş, Fe­ner­bah­çe ile Ga­la­ta­sa­ra­y’­ın oy­na­dı­ğı haf­ta­da Si­vas dep­las­ma­nın­da 1-0 ka­za­na­rak ra­hat bir ne­fes al­dı. Go­lü ise Ka­na­da­lı or­ta sa­ha oyun­cu­su Ati­ba Hutc­hin­son at­tı.

 

Se­zon so­nun­da söz­leş­me­si bi­te­cek olan 32 ya­şın­da­ki fut­bol­cu, ken­di­si­ne öne­ri­len 1 yıl­lık söz­leş­me­yi ka­bul et­me­ye­rek 2+1 yıl­lık kon­trat is­te­miş­ti. Yö­ne­tim ise bu­nu ka­bul et­me­ye­rek mart ayı­na ka­dar sü­re ver­miş­ti. An­cak Hutc­hin­so­n’­ın kri­tik Si­vas ma­çın­da gol ata­rak 3 pua­nı ge­tir­me­si­nin ar­dın­dan yö­ne­tim bu ko­nu­da yu­mu­şa­dı. Yö­ne­ti­ci­ler, ken­di ara­la­rın­da yap­tık­la­rı soh­bet­ler­de, Ka­na­da­lı fut­bol­cu­nun bu se­zon 34 maç­ta for­ma gi­ye­rek hep­sin­de elin­den ge­le­ni or­ta­ya koy­du­ğu­nu di­le ge­ti­ri­yor­lar.


 Kar­şıt­lar da var


Deneyimli futbolcunun ge­le­cek maç­lar­da­ki per­for­man­sı­nı da göz önü­ne ala­cak olan yö­ne­tim, tat­min ol­ma­sı du­ru­mun­da 2+1 yıl­lık söz­leş­me­ye onay ve­re­cek. Atiba’ya karşı olanlar da var. Yeni sözleşmeye kar­şı çı­kan­ yöneticiler ise dün­ya­ca ün­lü bir ön   li­be­ro trans­fer edil­me­si gö­rü­şün­de.